บริการด้านงานจดทะเบียน

เภสัชเคมีภัณฑ์


ยา


เครื่องมือแพทย์


อาหาร


เครื่องสําอาง


ใบอนุญาตนําเข้า


รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับ