บริการด้านงานจดทะเบียน

เภสัชเคมีภัณฑ์
ยา
เครื่องมือแพทย์
อาหาร
เครื่องสําอาง
ใบอนุญาตนําเข้า
รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงทะเบียนตํารับ